Knanaya Faithful

 

Rev. Fr. Pathros Champakara

Fr .Champakara Pathros

Pastor, Knanaya Catholic Church, Toronto 

Tel: +1 647- 717- 8918

Email: pathrosachan@gmail.com